Aktualności

Sprzedaż nieruchomości gruntowej

Wysokie Mazowieckie, 01.09.2023 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem
(ul. Jagiellońska 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie)
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółdzielni

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej – działek gruntu
o nr ewidencyjnym 690/12, 690/13 i 690/20 o powierzchni 2928 m2 położonych przy ul. Sportowej
w Wysokiem Mazowieckiem, stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej dla których
Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1W/00045037/4.

Publiczne otwarcie przetargu (licytacji) przedmiotowej nieruchomości przez Komisję nastąpi
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jagiellońskiej 24 w Wysokiem Mazowieckiem,
w dniu 10 października 2023 roku o godz. 1300.

Cena wywoławcza (brutto) – 2.950.000,00 zł (słownie dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Przystępujący do przetargu (licytant) jest obowiązany wpłacić wadium w wysokości 200.000,00 złotych
(słownie:dwieście tysięcy złotych) na konto Spółdzielni: BS Wysokie Mazowieckie nr 11 8774 0000 0008 7737 2000 0010
w terminie do 6 października 2023 roku.

Dowód wpłaty stanowi dokument warunkujący uczestnictwo w przetargu.

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy, wpłacone przez niego wadium
przepada na rzecz Spółdzielni.

                                                                                                                                   Krzysztof Murawski
                                                                                                                                   Prezes Zarządu
                                                                                                                                   Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                                                  w Wysokiem Mazowieckiem

pdfRegulamin

Przetarg na ułożenie kostki brukowej


Wysokie Mazowieckie, 2023.07.24

L.dz. 317/2023

 

 

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem

ogłasza przetarg na

Zagospodarowanie terenu - ułożenie kostki brukowej

Oferty należy składać w siedzibie

Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 24,

Termin składania ofert upływa dnia 10.08.2023 r. o godz. 1200.

                                                                                                           Krzysztof Murawski
                                                                                                   Prezes Zarządu
                                                                                                                      Spółdzielni Mieszkaniowej
                                                                                                                         w Wysokiem Mazowieckiem

 

pdf Zaproszenie do składania ofert

pdf Mapa

wordWzór Umowy

wordWzór Oferty

wordOświadczenie Wykonawcy

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie w 2023 roku

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie w 2023 roku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem

zawiadamia wszystkich członków Spółdzielni,

że w dniu  27 czerwca 2023 roku (wtorek) o godz. 1800,

sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

przy ulicy Ludowej 19, odbędzie się:

sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi poniżej dokumentami, które będą przedmiotem obrad.

Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

                                                                                                          Zarząd Spółdzielni

 

pdfZawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu wraz z porządkiem obrad

pdfDokumenty Walne Zgromadzenie 2023 rok 

NOWA INWESTYCJA - WOLNE MIESZKANIA

Trwa realizacja nowej inwestycji Spółdzielni Mieszkaniiowej w Wysokiem Mazowieckiem – budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Sportowej.

Po pracach przygotowawczych i projektowych, wyłonieniu wykonawcy, podpisaniu umowy, przekazaniu placu budowy, etapie prac przygotowawczych nastąpił czas na prace typowo budowlane.

            Obecnie kończony jest pierwszy etap tych prac – zalewanie stropu na kondygnacją "- 1"

            Planowane zakończenie inwestycji - 30 kwietnia 2024 roku.

            Nowy obiekt to budynek jednoklatkowy o 9 kondygnacjach (w tym 1 podziemna), 47 mieszkaniach
w przedziale powierzchni od 35,77 do 62,13 m2. Dodatkowo w budynku przewidziane są 24 boksy garażowe
(8 w kondygnacji podziemnej i 16 na parterze), 15 miejsc postojowych i 31 komórek lokatorskich.

            Cena 1 m2 mieszkania to kwota 7.390 zł. Dodatkowo dostępne są garaże, miejsca postojowe i komórki lokatorskie.

Osoby chcące nabyć mieszkanie mogą zgłaszać się do biura Spółdzielni w godzinach jego pracy (poniedziałek 800-1600, w pozostałe dni tygodnia 700-1500). Katalog mieszkań dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni: www.sm-wysmaz.pl w zakładce „Inwestycje”.

                                                                                                                                         Krzysztof Murawski
                                                                                                                                            Prezes Zarządu
                                                                                                                                   Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                                                  w Wysokiem Mazowieckiem

Zdjęcie 2

20221114 100501

20221208 142401

IMG 20221230 115133

IMG 20221230 120247

20230322 120324

20230322 120336

20230322 120741

 

Sprzedaż lokalu niemieszkalnego (usługowego)

Wysokie Mazowieckie, 29.05.2023 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem

(ul. Jagiellońska 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie)

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego (usługowego) stanowiącego własność Spółdzielni

Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny (usługowy) oznaczony Nr 2, o powierzchni 28,90 m2 położony w budynku pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Ludowej 98A
w Wysokiem Mazowieckiem wraz z udziałem 2890/18525 w części nieruchomości wspólnej obejmującej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 1422/3 o powierzchni 601 m2 oraz części wspólne tego budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, stanowiący własność Spółdzielni Mieszkaniowej dla którego Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1W/00048099/7.

Publiczne otwarcie przetargu (licytacji) przedmiotowego lokalu przez Komisję nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy
ul. Jagiellońskiej 24 w Wysokiem Mazowieckiem, w dniu 30 czerwca 2023 roku o godz. 1300.

Cena wywoławcza (netto) – 87.360,00 zł (słownie osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych).

Przystępujący do przetargu (licytant) jest obowiązany wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (w zaokrągleniu do pełnej kwoty w tys. zł.) – tj. 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) na konto Spółdzielni: BS Wysokie Mazowieckie nr 11 8774 0000 0008 7737 2000 0010 w terminie do 28 czerwca 2023 roku.

Dowód wpłaty stanowi dokument warunkujący uczestnictwo w przetargu.

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy, wpłacone przez niego wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

                                                                                                                                   Krzysztof Murawski
                                                                                                                                   Prezes Zarządu
                                                                                                                                   Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                                                  w Wysokiem Mazowieckiem

pdf Regulamin

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania


Wysokie Mazowieckie, 20.04.2023r.

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem

informuje, że zapytanie o cenę na

Zakupu, dostawy i montażu garaży blaszanych (10 szt.)

Zostaje unieważnione z przyczyn niezależnych od Spółdzielni.

W najbliższym czasie planujemy ponownie przystąpić do wyłonienia podmiotu odpowiedzialnego za realizację zamówienia.

 

                                                                                Krzysztof Murawski
                                                                          Prezes Zarządu