Aktualności

Sprzedaż nieruchomości gruntowej

Wysokie Mazowieckie, 08.11.2023 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem
(ul. Jagiellońska 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie)
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółdzielni

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej – działek gruntu
o nr ewidencyjnym 690/12, 690/13 i 690/20 o powierzchni 2928 m2 położonych przy ul. Sportowej
w Wysokiem Mazowieckiem, stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej dla których
Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1W/00045037/4.

Publiczne otwarcie przetargu (licytacji) przedmiotowej nieruchomości przez Komisję nastąpi
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jagiellońskiej 24 w Wysokiem Mazowieckiem,
w dniu 12 grudnia 2023 roku o godz. 1300.

Cena wywoławcza (brutto) – 2.360.000,00 zł (słownie dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Przystępujący do przetargu (licytant) jest obowiązany wpłacić wadium w wysokości 200.000,00 złotych
(słownie:dwieście tysięcy złotych) na konto Spółdzielni: BS Wysokie Mazowieckie nr 11 8774 0000 0008 7737 2000 0010
w terminie do 8 grudnia 2023 roku.

Dowód wpłaty stanowi dokument warunkujący uczestnictwo w przetargu.

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy, wpłacone przez niego wadium
przepada na rzecz Spółdzielni.

                                                                                                                                   Krzysztof Murawski
                                                                                                                                   Prezes Zarządu
                                                                                                                                   Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                                                  w Wysokiem Mazowieckiem

pdfUchwała i Regulamin

NOWA INWESTYCJA - WOLNE MIESZKANIA

Trwa realizacja nowej inwestycji Spółdzielni Mieszkaniiowej w Wysokiem Mazowieckiem – budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Sportowej.

Po pracach przygotowawczych i projektowych, wyłonieniu wykonawcy, podpisaniu umowy, przekazaniu placu budowy, etapie prac przygotowawczych nastąpił czas na prace typowo budowlane.

    Obecnie jesteśmy na etapie wykonania docieplenia budynku.       

            Planowane zakończenie inwestycji - 30 kwietnia 2024 roku.

            Nowy obiekt to budynek jednoklatkowy o 9 kondygnacjach (w tym 1 podziemna), 47 mieszkaniach
w przedziale powierzchni od 35,77 do 62,13 m2. Dodatkowo w budynku przewidziane są 24 boksy garażowe
(8 w kondygnacji podziemnej i 16 na parterze), 15 miejsc postojowych i 31 komórek lokatorskich.

            Cena 1 m2 mieszkania to kwota 7.390 zł. Dodatkowo dostępne są garaże, miejsca postojowe i komórki lokatorskie.

Osoby chcące nabyć mieszkanie mogą zgłaszać się do biura Spółdzielni w godzinach jego pracy (poniedziałek 800-1600, w pozostałe dni tygodnia 700-1500). Katalog mieszkań dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni: www.sm-wysmaz.pl w zakładce „Inwestycje”.

                                                                                                                                         Krzysztof Murawski
                                                                                                                                            Prezes Zarządu
                                                                                                                                   Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                                                  w Wysokiem Mazowieckiem

Zdjęcie 2

20221114 100501

20221208 142401

IMG 20221230 115133

IMG 20221230 120247

20230322 120324

20230322 120336

20230322 120741

 

Wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego

Wysokie Mazowieckie, 2023.04.12.

L.dz. 188/2023

 

 

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem

ogłasza przetarg na

Wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Oferty należy składać w siedzibie

Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 24,

Termin składania ofert upływa dnia 27.04.2023 r. o godz. 1200.

 

                                                                                Krzysztof Murawski
                                                                          Prezes Zarządu

 

 docxWzór oferty

docx Oświadczenie Wykonawcy

pdf Przedmiar robót

pdf Projekt

pdf Detal docieplenia

pdf Detal zakończenia attyki

pdf Elewacja

pdf Plan sytuacyjny

pdf Zaproszenie do złożenia oferty

Zakup, dostawa i montaż garaży blaszanych

Wysokie Mazowieckie, 02.03.2023r.

 

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem

ogłasza zapytanie o cenę na

Zakupu, dostawy i montażu garaży blaszanych (10 szt.)

Oferty należy składać w siedzibie

Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 24, osobiście,

pocztą, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wzór oferty stanowi załącznik do Zaproszenia.

Termin składania ofert upływa dnia 23.03.2023 r. o godz. 1200.

 

                                                     Prezes Zarządu
                                                           Krzysztof Murawski

 

pdfZaproszenie do składanie ofert

pdfWyjaśnienia treści zaproszenia

wordWzór oferty

Sprzedaż lokalu niemieszkalnego (usługowego)

Wysokie Mazowieckie, 24.02.2023 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem

(ul. Jagiellońska 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie)

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego (usługowego) stanowiącego własność Spółdzielni

Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny (usługowy) oznaczony Nr 2, o powierzchni 28,90 m2 położony w budynku pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Ludowej 98A w Wysokiem Mazowieckiem wraz z udziałem 2890/18525 w części nieruchomości wspólnej obejmującej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 1422/3 o powierzchni 601 m2 oraz części wspólne tego budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, stanowiący własność Spółdzielni Mieszkaniowej dla którego Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1W/00048099/7.

Publiczne otwarcie przetargu (licytacji) przedmiotowego lokalu przez Komisję nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy
ul. Jagiellońskiej 24 w Wysokiem Mazowieckiem, w dniu 20 kwietnia 2023 roku o godz. 1300.

Cena wywoławcza – 145.600,00 zł (słownie sto czterdzieści pięć tysięcy sześćset złotych).

Przystępujący do przetargu (licytant) jest obowiązany wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (w zaokrągleniu do pełnej kwoty w tys. zł.) – tj. 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na konto Spółdzielni: BS Wysokie Mazowieckie
nr 74 8774 0000 0008 7737 2000 0040 w terminie do 18 kwietnia 2023 roku.

Dowód wpłaty stanowi dokument warunkujący uczestnictwo w przetargu.

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy,
wpłacone przez niego wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

                                              

                                                                                                                                         Krzysztof Murawski
                                                                                                                                            Prezes Zarządu
                                                                                                                                   Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                                                  w Wysokiem Mazowieckiem

 

pdf Regulamin

Nowy „Regulamin rozliczeń energii cieplnej przeznaczonej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem”

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem uprzejmie informuje, że Uchwałą Nr 2/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 26 stycznia 2023 roku został przyjęty nowy „Regulamin rozliczeń energii cieplnej przeznaczonej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody
w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem”
.

            Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Z treścią nowego Regulaminu można zapoznać się osobiście w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej www.sm-wysmaz.pl
w zakładce „Akty prawne”, „Regulaminy”.

            Wprowadzenie nowego Regulaminu wynika z konieczności dostosowania przepisów obowiązujących w Spółdzielni
do zapisów art. 45a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385) i Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach z dnia 7 grudnia 2021 r.
(Dz.U. poz. 2273).

W związku z wprowadzeniem nowego Regulaminu w czynszach miesięcznych pojawiła się nowa pozycja.
Stary zapis w „centralne ogrzewanie – zaliczka” został podzielony na dwie pozycje „koszty stałe dostawy ciepła c. o.” i „koszty zmienne ciepła c. o. (zaliczka)”

Nowa pozycja „Koszty stałe dostawy ciepła c. o.” w rozliczeniu rocznym pomniejszy koszty energii cieplnej przeznaczonej na potrzeby centralnego ogrzewania.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość złożenie wniosku w Biurze Spółdzielni o zmianę wysokości opłaty zaliczkowej na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej.

W przypadku wniosku o obniżenie zaliczki użytkownik lokalu składa zobowiązanie,
iż przy powstaniu niedopłaty uiści ją w całości w terminie określonym na indywidualnym rozliczeniu i że nie będzie ubiegał się
o rozłożenie płatności na raty lub odroczenie jej terminu.

                                                                                                                                                                                                                          Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wysokiem Mazowieckiem