Aktualności

Sprzedaż lokalu niemieszkalnego (usługowego)

Wysokie Mazowieckie, 24.02.2023 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem

(ul. Jagiellońska 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie)

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego (usługowego) stanowiącego własność Spółdzielni

Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny (usługowy) oznaczony Nr 2, o powierzchni 28,90 m2 położony w budynku pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Ludowej 98A w Wysokiem Mazowieckiem wraz z udziałem 2890/18525 w części nieruchomości wspólnej obejmującej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 1422/3 o powierzchni 601 m2 oraz części wspólne tego budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, stanowiący własność Spółdzielni Mieszkaniowej dla którego Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1W/00048099/7.

Publiczne otwarcie przetargu (licytacji) przedmiotowego lokalu przez Komisję nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy
ul. Jagiellońskiej 24 w Wysokiem Mazowieckiem, w dniu 20 kwietnia 2023 roku o godz. 1300.

Cena wywoławcza – 145.600,00 zł (słownie sto czterdzieści pięć tysięcy sześćset złotych).

Przystępujący do przetargu (licytant) jest obowiązany wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (w zaokrągleniu do pełnej kwoty w tys. zł.) – tj. 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na konto Spółdzielni: BS Wysokie Mazowieckie
nr 74 8774 0000 0008 7737 2000 0040 w terminie do 18 kwietnia 2023 roku.

Dowód wpłaty stanowi dokument warunkujący uczestnictwo w przetargu.

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy,
wpłacone przez niego wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

                                              

                                                                                                                                         Krzysztof Murawski
                                                                                                                                            Prezes Zarządu
                                                                                                                                   Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                                                  w Wysokiem Mazowieckiem

 

pdf Regulamin

Nowy „Regulamin rozliczeń energii cieplnej przeznaczonej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem”

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem uprzejmie informuje, że Uchwałą Nr 2/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 26 stycznia 2023 roku został przyjęty nowy „Regulamin rozliczeń energii cieplnej przeznaczonej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody
w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem”
.

            Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Z treścią nowego Regulaminu można zapoznać się osobiście w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej www.sm-wysmaz.pl
w zakładce „Akty prawne”, „Regulaminy”.

            Wprowadzenie nowego Regulaminu wynika z konieczności dostosowania przepisów obowiązujących w Spółdzielni
do zapisów art. 45a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385) i Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach z dnia 7 grudnia 2021 r.
(Dz.U. poz. 2273).

W związku z wprowadzeniem nowego Regulaminu w czynszach miesięcznych pojawiła się nowa pozycja.
Stary zapis w „centralne ogrzewanie – zaliczka” został podzielony na dwie pozycje „koszty stałe dostawy ciepła c. o.” i „koszty zmienne ciepła c. o. (zaliczka)”

Nowa pozycja „Koszty stałe dostawy ciepła c. o.” w rozliczeniu rocznym pomniejszy koszty energii cieplnej przeznaczonej na potrzeby centralnego ogrzewania.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość złożenie wniosku w Biurze Spółdzielni o zmianę wysokości opłaty zaliczkowej na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej.

W przypadku wniosku o obniżenie zaliczki użytkownik lokalu składa zobowiązanie,
iż przy powstaniu niedopłaty uiści ją w całości w terminie określonym na indywidualnym rozliczeniu i że nie będzie ubiegał się
o rozłożenie płatności na raty lub odroczenie jej terminu.

                                                                                                                                                                                                                          Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wysokiem Mazowieckiem 

Komunikat

OGŁOSZENIE

wolne mieszkania w budynku na terenie „za stadionem”

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Wysokiem Mazowieckiem
przy nowobudowanej ulicy Sportowej (działka za stadionem) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem oszacował koszt 1 m2 mieszkania na kwotę 7 390 zł. Dodatkowo dostępne są garaże (na parterze i w piwnicy), miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie.

W przetargu udział wzięły 3 podmioty, z których najniższą cenę zaoferowało Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „TELKA” Sp. z o. o. z Białegostoku.

Zaprojektowany budynek jednoklatkowy ma 9 kondygnacji (w tym 1 podziemna), 47 mieszkań w przedziale powierzchni od 35,77 do 62,13 m2. Katalog mieszkań dostępny jest w zakładce „Inwestycje”.

Budowa nowego bloku uzależniona jest od zainteresowania os ób chcących nabyć mieszkanie własnościowe
w zasobach Spółdzielni. Pierwszeństwo zapisów miały osoby, które zadeklarowały wcześnie zainteresowanie nowo budowanym obiektem. Po weryfikacji zainteresowania wśród tych osób pozostały wolne lokale, które mogą zostać sprzedane na wolnym rynku.

Osoby chcące nabyć mieszkanie mogą zgłaszać się do biura Spółdzielni w godzinach jego pracy (poniedziałek 8-16, w pozostałe dni 7-15). Ze względu na termin związania ofertą prosimy wszystkich chętnych o złożenie deklaracji w terminie do 27 lipca br.

Planowane zakończenie inwestycji - 30 kwietnia 2024 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podjęcia realizacji ww. inwestycji.

                                                                                                                        Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
                                                                                                                            w Wysokiem Mazowieckiem

Komunikat

UWAGA

Termin składania ofert na Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wysokiem Mazowieckiem uległ zmianie
na termin 15 czerwca 2022 roku na godz. 1030.

Docieplenie stropodachu i modernizacja instalacji c.o.

Wysokie Mazowieckie, 02.06.2022r.

 

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem

ogłasza zapytanie o cenę na

Docieplenia stropodachu i modernizacji instalacji c. o.

Oferty należy składać w siedzibie

Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 24, osobiście,
pocztą, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wzór oferty stanowi załącznik do Zaproszenia.

Termin składania ofert upływa dnia 14.06.2022 r. o godz. 1200.

                  

                                                                                      Krzysztof Murawski
                                                                                Prezes Zarządu

 

pdfZaproszenie do składania ofert

docxWzór oferty

Wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Wysokie Mazowieckie, 2022.05.31.

L.dz. 275/2022

 

 

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem

ogłasza przetarg na

Wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Oferty należy składać w siedzibie

Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 24,

Termin składania ofert upływa dnia 13.06.2022 r. o godz. 1200.

 

                                                                                                    Prezes Zarządu
                                                                                                        Krzystof Murawski

 

pdfSpecyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

docxWzór oferty

docxOświadczenie wykonawcy

pdfPrzedmiar robót