Organy Spółdzielni Mieszkaniowej - Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie - jest najwyższym organem Spółdzielni, do którego kompetencji należy podejmowanie decyzji we wszystkich kluczowych sprawach związanych z działalnością Spółdzielni.
Pełni funkcję uchwałodawczą i kontrolną, uchwala akty prawa wewnątrzspółdzielczego – Statut, regulaminy, kierunki działania itp..

Walne Zgromadzenie obraduje przynajmniej raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.
W skład tego organu wchodzą wszyscy członkowie Spółdzielni.
Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście, (z wyjątkiem sytuacji, kiedy ustawa stanowi inaczej).
Każdy członek ma jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów.

Postanowienia dotyczące Walnego Zgromadzenia, zawarte są w Dziale 4.1 – od § 26 do § 45 – Statutu Spółdzielni.