Organy Spółdzielni Mieszkaniowej - Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie - jest najwyższym organem Spółdzielni, do którego kompetencji należy podejmowanie decyzji we wszystkich kluczowych sprawach związanych z działalnością Spółdzielni.
Pełni funkcję uchwałodawczą i kontrolną, uchwala akty prawa wewnątrzspółdzielczego – Statut, regulaminy, kierunki działania itp..

Walne Zgromadzenie obraduje przynajmniej raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.
W skład tego organu wchodzą wszyscy członkowie Spółdzielni.
Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście, (z wyjątkiem sytuacji, kiedy ustawa stanowi inaczej).
Każdy członek ma jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów.

Postanowienia dotyczące Walnego Zgromadzenia, zawarte są w Dziale 4.1 – od § 26 do § 45 – Statutu Spółdzielni.


Informacja o Walnym Zgromadzeniu w 2019 roku.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutem Spółdzielni, w dniu 22 maja 2019 roku odbyło się sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni.

Przedmiotem obrad, zgodnie z przyjętym przez W.Z. porządkiem obrad, było m.in. przedstawienie sprawozdań z działalności gospodarczej i finansowej Spółdzielni, sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni w 2018 roku, przyjęcie kierunków rozwój działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2019–2022 oraz wybór nowych członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019–2022.

W trakcie obrad Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

 • Uchwałę nr 1/2019.
  w sprawie: przyjęcia protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 13 czerwca 2018 roku.
 • Uchwałę nr 2/2019.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok.
 • Uchwałę nr 3/2019.
  w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok.
 • Uchwałę nr 4/2019.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Sp-ni za 2018 r.
 • Uchwałę nr 5/2019.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 rok.
 • Uchwałę nr 6/2019.
  w sprawie: udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za 2018 rok.
 • Uchwałę nr 7/2019.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2018 roku
 • Uchwałę nr 8/2019.
  w sprawie: uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2019 - 2022.
 • Uchwałę nr 9/2019.
  w sprawie: zbycia udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Wysokie Mazowieckie.
 • Uchwałę nr 10/2019.
  w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019 – 2022.
  Skład Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022 można pobrać na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce Rada Nadzorcza.

Podjęte uchwały Nr 2, 3, 4, 6, 8 i 10 dotyczące:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok, wraz z pełną dokumentacją w tym zakresie(m.in. bilans, rachunek zysków i strat, itp.),
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok, wraz z w/w sprawozdaniem,
 • udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za 2018 r.,
 • wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019 – 2022 wraz z protokółami Komisji Wyborczej i Mandatowo-Skrutacyjnej oraz protokółem z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni,

zostały w dniu 31 maja 2019 roku przesłane do Sądu Gospodarczego w Białymstoku wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Informacja o Walnym Zgromadzeniu w 2019 roku. (zaproszenie)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem zawiadamia wszystkich członków Spółdzielni, że w dniu 22 maja 2019 roku (środa) o godz. 17 00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Ludowej 15 (wejście od ulicy Mickiewicza), odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
Porządek obrad oraz materiały, które będą przedmiotem obrad – do wglądu w zakładce „Organy Spółdzielni – Walne Zgromadzenie”
Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółdzielni

pdfZawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.05.2019r.


Informacja o Walnym Zgromadzeniu w 2018 roku. (zaproszenie)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem zawiadamia wszystkich członków Spółdzielni, że w dniu 13 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 17 00, w sali kina Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Ludowej 19, odbędzie się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
Porządek obrad oraz materiały, które będą przedmiotem obrad – do wglądu w zakładce „Organy Spółdzielni – Walne Zgromadzenie”
Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółdzielni

 docxZawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.06.2018r.


Informacja o Walnym Zgromadzeniu w 2017 roku. (zaproszenie)

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem zawiadamia członków Spółdzielni, że w dniu 26 kwietnia 2017 roku o godz. 1700, w sali kina Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 19, odbędzie się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem.

docx Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.04.2017r.
docx KOMPLET MATERIAŁÓW NA WALNE ZEBRANIE 2017r. (sprawozdania, bilansy, projekty)

 


Informacja o Walnym Zgromadzeniu w 2017 roku.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutem Spółdzielni, w dniu 26 kwietnia 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni.
Przedmiotem obrad było przedstawienie sprawozdań z działalności Spółdzielni, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni w 2016 roku.
W trakcie obrad Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:
Uchwałę nr 1/2017.
w sprawie: przyjęcia protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 8 czerwca 2016 roku.
Uchwałę nr 2/2017.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok.
Uchwałę nr 3/2017.
w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok.
Uchwałę nr 4/2017.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Sp-ni za 2016 r.
Uchwałę nr 5/2017.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016 rok.
Uchwałę nr 6/2017.
w sprawie: udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za 2016 rok.
Uchwałę nr 7/2017.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 8 czerwca 2016 roku
Uchwałę nr 8/2016.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 9/2007 Zebrania Przedstawicieli z 12.06.2007 r. dotyczącej sprzątania klatek schodowych.

Podjęte uchwały Nr 2, 3, 4 i 6 dotyczące:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok, wraz z pełną dokumentacją w tym zakresie (m.in. bilans, rachunek zysków i strat, itp.),
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok, wraz z w/w sprawozdaniem,
 • udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za 2016 r. wraz z protokółem z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, zostały w dniu 8 maja 2017 roku przesłane do Sądu Gospodarczego w Białymstoku wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółdzielni.

 

docx SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU I SPÓŁDZIELNI ZA 2016 ROK.

 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.04.2017r.