Poradnik dla mieszkańca | SM Wysokie Mazowieckie

ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

Informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku „o dodatkach mieszkaniowych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.) osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i spełniającym kryteria określone w w/w Ustawie, przysługuje prawo ubiegania się w Urzędzie Miasta o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wymienionych wyżej.
Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, trzeba spełnić kilka warunków:

1. Osiąganie odpowiedniego dochodu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa wyżej, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego (osobę w rodzinie) uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza:

 • 175 % – kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 125 % – tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość najniższej emerytury zmienia się – podlega waloryzacji.
W związku z powyższym należy upewnić się, czy podana kwota jest aktualna.

Od 1 marca 2016 roku najniższa emerytura wynosi 882,56 zł.

Dochód dla gospodarstw wieloosobowych: 125% = 1.103,20 zł na 1 osobę.
Dochód dla gospodarstw jednoosobowych: 175% = 1.544,48 zł.

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku, jeżeli kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

Aby obliczyć dochód gospodarstwa domowego, musimy dodać dochody wszystkich osób, które zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

Za dochód uważa się – wszelkie przychody (w tym również z tytułu umów zleceń i umów o dzieło) po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego oraz
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r

2. Odpowiednia powierzchnia zajmowanego lokalu

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje również w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu przekracza normatywną powierzchnię, ale nie więcej niż o:

 • 30 % albo
 • 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

Powierzchnia normatywna Odstępstwa dopuszczone w ustawie
+ 30%
Dla 1 osoby 35 m2 45,5 m2
Dla 2 osób 40 m2 52,0 m2
Dla 3 osób 45 m2 58,5 m2
Dla 4 osób 55 m2 71,5 m2
Dla 5 osób 65 m2 84,5 m2
Dla 6 osób 70 m2 91,0 m2

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu mieszkalnego, niż dopuszcza ustawa.

Dodatkowe warunki:

 • Jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub w przypadku gdy niepełnosprawność osoby wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju*, normatywną powierzchnię zwiększa się
  o 15 m2.
  * O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzeka Miejski Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 • Jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje więcej niż 6 osób – dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

3. Udokumentowanie wydatków na zajmowany lokal

Wydatki ponoszone na utrzymanie lokalu to:

 • czynsz;
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;
 • opłaty związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego (np. opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych);
 • zaliczki płacone przez właścicieli lokali mieszkalnych na koszty zarządu nieruchomością wspólną;
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;
 • inne niż wymienione powyżej opłaty za używanie lokalu mieszkalnego wynikające z odrębnych przepisów.

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:

 • ubezpieczeń,
 • podatku od nieruchomości,
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego na cele bytowe.

Wydatki naliczane i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc (rozliczenia kwartalne, półroczne, roczne) przelicza się na okresy miesięczne.

4. Dokumenty:

W celu otrzymania dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku, oraz
 • deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
Bliższych informacji dotyczących zasad i możliwości otrzymania dodatku mieszkaniowego oraz Wzory wniosków, można uzyskać i pobrać w pokoju nr 1
lub na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15.

01

02