Aktualności

Wynik konkursu na Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem uprzejmie informuje,
że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20 stycznia 2021 roku Uchwałą Nr 1/2021
dokonała wyboru i powołała z dniem 21 stycznia 2021 roku Pana Krzysztofa Murawskiego
na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem.

 

  Sekretarz                                                                        Przewodniczy

Rady Nadzorczej                                                              Rady Nadzorczej

 

 

Komunikat

d

OGŁOSZENIE

 

W dniu 24.12.2020 r. (Wigilia)
Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie nieczynna.

                                   Zarząd Spółdzielni

images

                  
                                  

 

Konkurs na Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16/2020
                                                                                                  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
                                                                                                   w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 09.12.2020 r.

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej

w Wysokiem Mazowieckiem


OGŁASZA

Konkursu na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem

  1. Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu w Spółdzielni Mieszkaniowej
    w Wysokiem Mazowieckiem powinni spełniać wymagania zawarte w załączniku Nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem.
  2. Tryb przeprowadzenia konkursu określa Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, który jest dostępny na stronie internetowej spółdzielni www.sm-wysmaz.pl/aktualności oraz w biurze Spółdzielni w Sekretariacie.
  3.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Sekretariacie siedziby Spółdzielni przy
    ul. Jagiellońskiej 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie w terminie do dnia 23.12.2020 r. do godziny 15:00 (w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00) z dopiskiem: „Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezes Zarządu” i „nie otwierać”.
  4. Na kopercie dotyczącej złożonej oferty nie umieszcza się danych osobowych oraz innych danych lub znaków.

           Sekretarz                                                                        Przewodniczy
        Rady Nadzorczej                                                               Rady Nadzorczej

 

pdfWymagania oraz wykaz dokumentów

pdf Regulamin przeprowadzania konkursu

                         

Komunikat

Szanowni Państwo !

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem uprzejmie informuje,
iż w związku ze zmianą oprogramowania księgowego na stronie internetowej Spółdzielni został uruchomiony
w miejsce dotychczasowego IKM, nowy panel logowania EBOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta),
za pośrednictwem którego istnieje możliwość sprawdzenia stanu konta ”czynszowego”.
W związku z powyższym zapraszamy zainteresowane osoby - pełnoprawnych właścicieli lokali mieszkalnych wraz z dowodem tożsamości od dnia 23 listopada 2020 r. do biura Spółdzielni
w celu uzyskania loginu użytkownika i hasła dostępu niezbędnego do korzystania
z indywidualnej Kartoteki mieszkańca EBOK.

Logowanie do strony jest dostępne pod adresem ebok.sm-wysmaz.pl lub pod linkiem Panel logowania EBOK umieszczonym w prawym górnym rogu na stronie sm-wysmaz.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni
przy ul. Jagiellońskiej 24 lub telefonicznie pod nr telefonu (86) 275-06-93 - KASA.

                                                                            Zarząd Spółdzielni

Zawiadomienie o przesunięciu terminu Walnego Zgromadzenia

Szanowni Państwo! Członkowie Spółdzielni!

W związku z wprowadzeniem na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego, od dnia 17.10.2020 r.
do odwołania
, strefy czerwonej, związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19,  ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem w porozumieniu z Radą Nadzorczą informuje

o przełożeniu terminu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni zwołanego na dzień
27 października 2020 r. na późniejszy termin
, tj w najbliższym możliwym terminie.

Walne Zgromadzenie w wyznaczonym terminie nie odbędzie się.

O nowym terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zawiadomi członków Spółdzielni odrębnym pismem poprzez wywieszenie zawiadomienia na klatkach schodowych, w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

(Przypominamy, że Ustawowy termin zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.)

                                                             Zarząd Spółdzielni