Aktualności

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem uprzejmie informuje, że Uchwałą Nr 2/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 26 stycznia 2023 roku został przyjęty nowy „Regulamin rozliczeń energii cieplnej przeznaczonej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody
w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem”
.

            Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Z treścią nowego Regulaminu można zapoznać się osobiście w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej www.sm-wysmaz.pl
w zakładce „Akty prawne”, „Regulaminy”.

            Wprowadzenie nowego Regulaminu wynika z konieczności dostosowania przepisów obowiązujących w Spółdzielni
do zapisów art. 45a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385) i Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach z dnia 7 grudnia 2021 r.
(Dz.U. poz. 2273).

W związku z wprowadzeniem nowego Regulaminu w czynszach miesięcznych pojawiła się nowa pozycja.
Stary zapis w „centralne ogrzewanie – zaliczka” został podzielony na dwie pozycje „koszty stałe dostawy ciepła c. o.” i „koszty zmienne ciepła c. o. (zaliczka)”

Nowa pozycja „Koszty stałe dostawy ciepła c. o.” w rozliczeniu rocznym pomniejszy koszty energii cieplnej przeznaczonej na potrzeby centralnego ogrzewania.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość złożenie wniosku w Biurze Spółdzielni o zmianę wysokości opłaty zaliczkowej na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej.

W przypadku wniosku o obniżenie zaliczki użytkownik lokalu składa zobowiązanie,
iż przy powstaniu niedopłaty uiści ją w całości w terminie określonym na indywidualnym rozliczeniu i że nie będzie ubiegał się
o rozłożenie płatności na raty lub odroczenie jej terminu.

                                                                                                                                                                                                                          Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wysokiem Mazowieckiem