Organy Spółdzielni Mieszkaniowej - Zarząd | Wysokie Mazowieckie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd – jest organem kierującym działalnością Spółdzielni i reprezentującym ją na zewnątrz, mającym uprawnienia do podejmowania w jej imieniu wszelkiego rodzaju czynności i decyzji dotyczących Spółdzielni, o ile Prawo spółdzielcze, Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych lub Statut nie zastrzegają tych decyzji dla innych organów.

Zarząd składa się z 3 osób, w tym: Prezesa, Wiceprezesa i Członka Zarządu, wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Spółdzielni.

Postanowienia dotyczące Zarządu, zawarte są w Dziale 4.3 – od § 54 do § 60 – Statutu Spółdzielni oraz Regulaminie Zarządu.

Skład członków Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem

Zarząd Spółdzielni:
1. Prezes Zarządu – Krzysztof Murawski
2. Wiceprezes Zarządu ds.GZM – Adam Buciński
3. Członek Zarządu – mgr Stanisław Sokołowski