Organy Spółdzielni Mieszkaniowej-Rada Nadzorcza | Wysokie Mazowieckie

Rada Nadzorcza (RN) – jest organem sprawującym nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności Spółdzielni i Zarządu, która w ramach swej pracy w Komisjach branżowych oraz posiedzeniach, uczestniczy w zarządzaniu Spółdzielnią.

Rada Nadzorcza składa się z 12 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.
W Radzie Nadzorczej swoją reprezentację posiada każde osiedle poprzez
4 członków, którzy zamieszkują na terenie danego osiedla (dla każdego osiedla przysługują w Radzie 4 mandaty).

Postanowienia dotyczące Rady Nadzorczej, zawarte są w Dziale 4.2
– od § 46 do § 53 – Statutu Spółdzielni oraz Regulaminie Rady Nadzorczej.

Skład członków Rady Nadzorczej

Skład członków Rady Nadzorczej