• Rada Nadzorcza (RN) – jest organem sprawującym nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności Spółdzielni i Zarządu, która w ramach swej pracy w Komisjach branżowych oraz posiedzeniach, uczestniczy w zarządzaniu Spółdzielnią.

    Rada Nadzorcza składa się

    ...
  • Materiały na Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2015

    docx Zawiadomienie do członków
    ...