Aktualności

Materiały na Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2015

docx Zawiadomienie do członków o Walnym Zgromadzeniu
docx Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckije za rok sprawozdawczy 2014.
docx Sprawozdanie z działalności finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem za 2014 rok.
docx Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r.
docx Rachunek zysków i strat na na dzień 31.12.2014 r.
docx Informacja dodatkowa do Bilansu Sprawozdania Finansowego za 2014 r.
docx Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem w 2014 roku.
docx Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 czerwca 2014 roku.
docx Sprawozdanie z realizacji kierunków działania Spółdzielni za 2014 rok.
docx Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 28 04 2015 r.
docx Informacja o Walnym Zgromadzeniu w 2015 roku