Aktualności

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 24,

ogłasza ofertowy przetarg nieograniczony i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na:

Roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego metodą lekką-mokrą
położonego przy ul. Jagiellońskiej 26C i Jagiellońskiej 26D w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2020r o godzinie 1000 .

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2020 roku o godzinie 1100 .

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia   wraz z drukami zgłoszenia oferty zainteresowani mogą otrzymać w siedzibie Spółdzielni w Wysokiem Mazowieckiem ul. Jagiellońska 24.

Więcej informacji dot. przetargu, można uzyskać pod nr tel. 86 275 06 93.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn podjętej decyzji.