Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 24,

ogłasza przetarg ustny ograniczony

na najem 3-ch garaży zlokalizowanych w budynku garażowym G 2, na działce przy bud. mieszkalnym ul. Ludowa 92 w Wysokiem Mazowieckiem.

 1. W przetargu mogą brać udział wyłącznie członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem.
 2. Celem przetargu jest wyłonienie osoby, (członka SM - Najemcy garażu), która zaoferuje najwyższą cenę za najem, a przez to ustalenie wysokości miesięcznego czynszu najmu garażu.
 3. Przeznaczone pod wynajem garaże posiadają pow. użytkową po 28,00 m2 każdy
  i wyposażone są w instalację elektryczną.
 4. Oględzin garaży można dokonać w dniu 16 marca 2020 roku w godzinach od 1300 do 1430 lub w innym uzgodnionym terminie z udziałem przedstawiciela Sp-ni.
 5. Stawka wywoławcza najmu garażu wynosi: 6,79 zł/m2/m-c netto.
 6. Przetarg (licytacja) odbędzie się w dniu 24 marca 2020 roku, o godz. 11 00 w biurze Spółdzielni (pokoju nr 3) przy ul. Jagiellońskiej 24.
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 700,00 do kasy Spółdzielni, najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10 30.
 8. Najemcą garażu zostanie osoba (członek SM), która zaoferuje najwyższą cenę za najem garażu.
 9. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg (Najemcę) zalicza się na poczet kaucji najmu garażu.
 10. W przypadku nie wygrania przetargu przez pozostałych uczestników przetargu wadium podlega zwrotowi.
 11. W przypadku jeżeli wygrywający przetarg (Najemca) uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni i upoważnia Spółdzielnię do odstąpienia od Umowy.

Szczegółowe zasady dotyczące przetargu oraz zawarcia w/w umów zawarte są w „Regulaminie zasad przeprowadzenia ustnego przetargu …” uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, z którym można zapoznać się w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Bliższych informacji, dot. przetargu oraz obejrzenia garaży, można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Jagiellońskiej 24 lub telefonicznie pod nr. telefonu (86) 275-06-93 bądź bezpośrednio od Kierownika Działu GZM – Waldemara Sokolika.