Aktualności

Szanowni Państwo,

Dziękujemy wszystkim Członkom naszej Spółdzielni za udział w tegorocznym Walnym Zgromadzeniu,
które odbyło się w dniu 26 czerwca 2024 roku.
Przedmiotem obrad było przedstawienie sprawozdań z działalności Spółdzielni, Rady Nadzorczej
i Zarządu Spółdzielni w 2023 roku.

W trakcie obrad Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

 • Uchwałę nr 1/2024.
  w sprawie: przyjęcia protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 27 czerwca 2023 roku.
 • Uchwałę nr 2/2024.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok.
 • Uchwałę nr 3/2024.
  w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2023 rok.
 • Uchwałę nr 4/2024.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Sp-ni za 2023 r.
 • Uchwałę nr 5/2024.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok.
 • Uchwałę nr 6/2024.
  w sprawie: udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za 2023 rok.
 • Uchwałę nr 7/2024.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2023 roku.
 • Uchwałę nr 8/2024.
  w sprawie: zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 • Uchwałę nr 9/2024.
  w sprawie: zbycia prawa do lokalu.
 • Uchwałę nr 10/2024.
  w sprawie: zbycia prawa do lokalu.
 • Uchwałę nr 11/2024.
  w sprawie: wyboru przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię na Zjeździe Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego.

Podjęte uchwały Nr 2, 3, 4 i 6  wraz z protokółem z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, zostaną przesłane do Sądu Gospodarczego w Białymstoku wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółdzielni.

                                                                               

                                                                                     Zarząd Spółdzielni