Aktualności

Wysokie Mazowieckie, 01.09.2023 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem
(ul. Jagiellońska 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie)
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółdzielni

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej – działek gruntu
o nr ewidencyjnym 690/12, 690/13 i 690/20 o powierzchni 2928 m2 położonych przy ul. Sportowej
w Wysokiem Mazowieckiem, stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej dla których
Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1W/00045037/4.

Publiczne otwarcie przetargu (licytacji) przedmiotowej nieruchomości przez Komisję nastąpi
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jagiellońskiej 24 w Wysokiem Mazowieckiem,
w dniu 10 października 2023 roku o godz. 1300.

Cena wywoławcza (brutto) – 2.950.000,00 zł (słownie dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Przystępujący do przetargu (licytant) jest obowiązany wpłacić wadium w wysokości 200.000,00 złotych
(słownie:dwieście tysięcy złotych) na konto Spółdzielni: BS Wysokie Mazowieckie nr 11 8774 0000 0008 7737 2000 0010
w terminie do 6 października 2023 roku.

Dowód wpłaty stanowi dokument warunkujący uczestnictwo w przetargu.

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy, wpłacone przez niego wadium
przepada na rzecz Spółdzielni.

                                                                                                                                   Krzysztof Murawski
                                                                                                                                   Prezes Zarządu
                                                                                                                                   Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                                                  w Wysokiem Mazowieckiem

pdfRegulamin