Archiwum

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutem Spółdzielni, w dniu 08 czerwca 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni.

Przedmiotem obrad było przedstawienie sprawozdań z działalności Spółdzielni, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni w 2015 roku.

W trakcie obrad Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

 • Uchwałę nr 1/2016.
  w sprawie: przyjęcia protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 28 kwietnia 2015 roku.
 • Uchwałę nr 2/2016.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok.
 • Uchwałę nr 3/2016.
  w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok.
 • Uchwałę nr 4/2016.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Sp-ni za 2015 r.
 • Uchwałę nr 5/2016.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2015 rok.
 • Uchwałę nr 6/2016.
  w sprawie: udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za 2015 rok.
 • Uchwałę nr 7/2016.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 kwietnia 2015 roku
 • Uchwałę nr 8/2016.
  w sprawie: uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2016 - 2019.
 • Uchwałę nr 9/2016.
  w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 • Uchwałę nr 10/2016.
  w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej p. .......................
 • Uchwałę nr 11/2016.
  w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej p. .......................
 • Uchwałę nr 12/2016.
  w sprawie: wyboru przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach zjazdu przedkongresowego.
 • Uchwałę nr 13/2016.
  w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2016 - 2019.

Podjęte uchwały Nr 2, 3, 4 i 6 dotyczące:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok, wraz z pełną dokumentacją w tym zakresie,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 rok, wraz z w/w sprawozdaniem,
 • udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za 2015 r.
 • wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2016 – 2019 wraz z protokółami Komisji Wyborczej i Mandatowo-Skrutacyjnej oraz protokółem z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni,

zostały w dniu 16 czerwca 2016 roku złożone w Sądzie Gospodarczym w Białymstoku wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.