Archiwum

docx Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w dniu 8.06.2016r.
docx Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok sprawozdawczy 2015.
docx Sprawozdanie z realizacji kierunków działania Spółdzielni za 2015 rok.
docx KIERUNKI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Spółdzielni na 2016 - 2019 rok.
SPRAWOZDANIE z działalności finansowej Spółdzielni za 2015 rok.
BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - sporządzony na dzień 31.12.2015 roku.
INFORMACJA DODATKOWA do sproawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni w 2015 roku i z działalności w okresie 3-letniej kadencji.
SPRAWOZDANIE Zarządu z realizacji uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 kwietnia 2015 roku.
PROJEKTY UCHWAŁ Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 8 czerwca 2016 roku